ایده یا اجرا : کدامیک برای موفقیت مهمتر است؟

ایده یا اجرا : کدامیک برای موفقیت مهمتر است؟

بسیاری از ما وقتی افراد موفق را می بینیم که کاری بزرگ انجام داده اند یا ایده ای را اجرا کرده اند به خودمان می گوییم ای دل غافل من هم چنین ایده ای داشتم، در ذهن من هم بود، من هم می توانستم این کار را انجام دهم، من حتی چند سال پیش تر این ایده را در ذهن داشتم. به عنوان...

Pin It on Pinterest